YMA310 – Kognitivní věda

Zaměření předmětu

Předmět seznamuje s klíčovými tématy současné kognitivní vědy a příbuzných disciplín.

Obsah předmětu

Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými tématy z oblasti studia lidského myšlení, a to z pohledu funkčního a strukturálního. Představeny budou nejznámější koncepce vycházející ze současného stavu výzkumu v kognitivní psychologii, neurovědách a pokroku v kognitivních vědách a filosofii mysli. Důraz je kladen na představení široce akceptovaných, nekontroverzních a vědecky podložených teorií.

Četby a hodnocení

Na většinu hodin bude předem zadána povinná četba, vztahující se k vyučovanému tématu. Během semestru bude zadáno 10 četeb (vědecké články či jiné odborné texty). Texty naleznete na této stránce.

Hodnocení probíhá na základě 5 průběžných testů na téma dané četby, vždy na začátku hodiny. Testy nejsou předem ohlášeny. Student musí být připraven na každou hodinu, jako by měl být test.

Celkem 5 testů po 20 bodech = 100 bodů.

Napsání testu v náhradním termínu je možné, ale znamená stržení 50% bodů z daného testu. V případě prokázání se omluvenkou od lékaře => bez penalizace.

Četby jsou dostupné pouze studentům kurzu na stránce schráněné heslem.

Výuka

ZS 2015/2016:  pondělí, 9.30 – 10.50,
Místnost YFHS2 (Multimediální učebna FHS2, 3. patro, Veleslavín) Veleslavín – José Martího 31, Praha 6. Výuka začíná od 12.10.

Slidy k přednáškám

Naleznete na ZDE. Chráněno heslem, které bude sděleno na přednáškách.

Osnova

1. týden – Úvod do historie kognitivní vědy

 • zahájení předmětu, průběh, formální požadavky
 • Co je to kognitivní věda, vznik, perspektivy CS.

2. týden – Paradigmata kognitivní vědy

 • Úvod do kognitivních teorií lidské mysli – behaviorismus, kognitivismus, symbolově-reprezentační paradigma, konekcionismus, dynamické systémy, vtělená kognice.

3. týden – Embodiment a Extended Mind

 • vtělená kognice.

5. týden – Emoce a rozhodování

 • Dva systémy rozhodování,

6. týden – Turingův test a intencionalita

 • Turingův test (Turing 1950) a imitation game, možné námitky a jejich vyvrácení,
 • reakce na Turinga: John Searle a myšlenkový experiment čínského pokoje, Blockhead
 • Loebnerova cena, CAPTCHA.

7. týden – Paměť: učení a vybavování

 • Atkinson-Shiffrin třístupňový model paměti, sensorická paměť, krátkodobá paměť,
 • Krátkodobá a pracovní paměť (Alan Baddeley)
 • dlouhodobá paměť
 • neurověda paměti
 • emoce a paměť
 • komputační perspektiva

8. týden – Vědomí a pozornost

9. týden – Svobodná vůle

 • Filosofický problém svobodné vůle, experimenty Benjamina Libeta, jeho interpretace, dezinterpretace a kritika
 • Současný stav výzkumu (Soon et al. 2008)

10. týden – “Já” z pohledu vtělené kognice, kognitivní psychologie a neurověd

 • self-model, body model a jeho narušení (syndrom cizí ruky, iluze gumové ruky, mimotělní zkušenost)
 • motorické intence a Sense of Agency

V tomto semestru se neučí:

Lidské jednání

 • Modely lidské agence
 • Poruchy agence a vůle

Řeč a jazyk

 • neuronální podklady řeči, afázie a její druhy
 • Sapir-Whorfova hypotéza, Chomského generativní gramatika, její implikace a kritika (Everett, Lera Boroditsky)